Aktualności

Ważna Informacja

Ważna Informacja

Nabór do Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” edycja 2024


Aktualności

Nabór do Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” edycja 2024

Rozpoczął się nabór wniosków w ramach programu resortowego Ministra Rodziny i Polityki Społecznej "Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego edycja 2024. Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystencji osobistej jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym.

Adresatami Programu są:

  1. dzieci do ukończenia 16. roku życia posiadające orzeczenie o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami w pkt 7 i 8 w orzeczeniu o niepełnosprawności – konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz
  2. osoby z niepełnosprawnościami posiadające orzeczenie:
    a) o znacznym stopniu niepełnosprawności albo
    b) o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo
    c) traktowane na równi z orzeczeniami wymienionymi w lit. a i b, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

W związku z powyższym Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przytyku zwraca się z prośbą o zgłaszanie się osób chętnych do objęcia usługą Asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej do dnia 31 sierpnia 2023r. do godz. 12.00

 

Osoba do kontaktu:

Ewa Fokt: telefon 48 618 05 50 wew. 50 lub osobiście w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przytyku pok.4

 

Szczegółowe informacje na temat programu:

https://niepelnosprawni.gov.pl/a,1478,nabor-wnioskow-w-ramach-programu-resortowego-ministra-rodziny-i-polityki-spolecznej-asystent-osobisty-osoby-z-niepelnosprawnoscia-dla-jednostek-samorzadu-terytorialnego-edycja-2024